top of page

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Elbee Trading, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nr. 72488085 d.d. 13-12-2011.

 

Artikel 1 – Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Elbee Trading en alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze ondernemingen onderhavige voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die aan opdrachtnemer een opdracht tot levering van diensten en/of zaken, behorende tot het assortiment van opdrachtnemer, heeft gegeven.

1.3 Zaken: een of meer tot het assortiment van opdrachtnemer behorende zaken.

1.4 Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer geleverde diensten, zoals installatie-, montage-, en onderhoudswerkzaamheden, advies en inspectie, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2 - Algemeen:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

2.3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met vernietiging zal worden bedreigd.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten:

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, afmetingen, waardes en andere informatie verstrekt door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.2. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat opdrachtnemer feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.3. Mondelinge toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer zijn niet bindend voordat deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen 3 werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt, zullen eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van opdrachtgever komen.

3.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan opdrachtgever separaat in rekening te brengen.

3.6. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, komen alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schades voor rekening van opdrachtgever.

3.7. Indien opdrachtnemer door wat voor omstandigheid ook – niet zijnde opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer – verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende 3 maanden op te schorten. Indien de verhindering tot nakoming na afloop van die periode nog niet is verdwenen, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken dienen door opdrachtgever te worden betaald.

3.8. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.

3.9. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van opdrachtnemer van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, schema’s, nadere bedrijfsinformatie en know-how), een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 4 – Levering:

4.1. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: De dag van totstandkoming van de overeenkomst; De dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; De dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming van de zijde van de opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering.

4.4. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen 2 werkdagen na levering per aangetekende brief aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, overmacht:

5.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.

5.2. Iedere verdere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5.3. Onverminderd het bepaalde sub 5.1. wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

5.4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking waartegen opdrachtnemer is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

5.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens product aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden:

6.1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en inclusief de kosten van verpakking en de normale kosten van door opdrachtnemer verzekerd transport naar de door de opdrachtgever opgegeven bestemming binnen Nederland. Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 150,- exclusief BTW en voor zendingen op pallets en anderszins afwijkende omvang worden transportkosten doorberekend.

6.2. Gefactureerd wordt in beginsel per leveringsdatum. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.

6.3. Bestellingen met een factuurwaarde boven de € 5000 excl. btw worden enkel in behandeling genomen wanneer wordt voldaan aan de gestelde procentuele aanbetaling op het factuurbedrag. Bij een factuurwaarde boven de € 5000 excl. btw geldt een percentages van 50% voor aanbetaling van het factuurbedrag excl. btw. Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat aan de aanbetaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Voor het resterende bedrag geldt de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6.4. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van opdrachtnemer dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening.

6.5. Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens opdrachtgever met facturen van opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.

6.6. Indien opdrachtgever enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 6.3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag van de algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

6.7. Indien opdrachtnemer de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de ter zake door opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel: over de eerste € 3.000,- : 15 % over het meerdere tot € 6.000,- : 10 % over het meerdere tot € 15.000,- : 8 % over het meerdere tot € 30.000,- : 5 % over het meerdere vanaf € 30.000,- : 3 % Als de werkelijk gemaakte buitenrechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

6.8. Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitenrechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

6.9. Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen eerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitenrechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en aanvullende zekerheid:

7.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur ter zake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.

7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mogen deze niet door opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd. Tevens zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van opdrachtnemer, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

7.3. Opdrachtnemer is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 150,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

7.4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek van opdrachtnemer ten gunste van opdrachtnemer een pandrecht te vestigen op de zich onder opdrachtgever bevindende onroerende zaken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.

 

Artikel 8 – Garantie:

8.1. Opdrachtnemer staat gedurende 12 maanden na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken.

8.2. Opdrachtgever dient de gekochte c.q. te leveren zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van opdrachtnemer dat de zaken ter beschikking staan. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten; of de juiste zaken/producten zijn geleverd; of de afgeleverde zaken/producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeen gekomen; of de afgeleverde zaken/producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan opdrachtnemer.

8.3 Zaken die de opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen na overleg aan opdrachtnemer te worden geretourneerd, waarna deze bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

8.4. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.

8.5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, heeft voldaan.

8.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie indien het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer wordt gemeld binnen 2 dagen doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering en nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien zij op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch zij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken tijdig te herstellen.

8.7 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

8.8 Indien opdrachtnemer ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.

8.9 Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens de opdrachtgever niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en omzetbelasting, dienen steeds door de opdrachtgever te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

8.10 Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

8.11 Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de opdrachtgever van een van zijn verplichtingen ontheft opdrachtnemer van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door opdrachtnemer geldt als enige en algehele schadevergoeding. De opdrachtgever is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en forumkeuze:

9.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

9.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter.

 

Artikel 10 - Algemene voorwaarden in Nederlandse en Engelse taal:

10.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

bottom of page